Raahen Lapaluodon satamanosan jätehuolto-ohjeet

Jätteiden vastaanottomenettelyt

Suomen alusjätelainsäädännön mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä, jotka kuuluvat alla mainittuihin luokkiin 1–5. Lisäksi aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti pääsääntöisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista.

Nestemäiset öljypitoiset jätteet

Nestemäiset öljypitoiset jätteet käsittävät tässä alusten jäteöljyt, pilssivedet ja muut öljyiset vedet. Aluksen päällikkö, varustamo tai asiamies sopii suoraan sataman palveluntarjoajan kanssa tyhjennysajankohdasta ja muista tyhjennysmenettelyistä.

  • Öljypitoisten vesien vastaanotto: Lassila&Tikanoja päivystys, p. 050 385 6776

Nestemäiset sekä kiinteät ongelmajätteet

Vaarallisia nestemäisiä aineita sisältäviä jätteitä (ongelmajätteitä) ovat mm. maalit, liimat, pesu- ja puhdistusaineet sekä liuottimet. Kiinteitä ongelmajätteitä ovat mm. paristot, akut sekä loisteputket. Näitä varten satamassa on ongelmajätekontti, jonne laivat voivat suoraan toimittaa em. jätteet.

Käymäläjätevedet

Mikäli alus jättää käymäläjätevesiä, aluksen päällikkö, varustamo tai asiamies sopii suoraan palveluntarjoajan kanssa tyhjennysajankohdan ja vesien pumppausmenettelyistä maihin.

  • Käymäläjätevesien vastaanotto: Lassila&Tikanoja päivystys, p. 050 385 6776

Kiinteät jätteet mukaan lukien lastijätteet

Kiinteät jätteet käsittävät tässä puutavaran, pahvin, lasin, metallin ja sekajätteen, jotka viedään suoraan niille tarkoitettuihin vastaanottolaitteisiin. Ongelmajätteet on pidettävä erillään muista kiinteistä jätteistä.

Luokan I ruokajäte

Luokan I ruokajätettä on EU-alueen ulkopuolelta saapuvien alusten jäte, joka sisältää ruoasta tai ruoanvalmistuksesta syntynyttä jätettä. Tämä jäte on kerättävä aluksella tiiviiseen, suljettuun pakkaukseen. Alukselle toimitetaan tilauksesta satamassa erityisastia, johon laitetaan pelkästään aluksessa syntynyt luokan I ruokajäte.

Jäteastia luokan I ruokajätteelle tilataan aluspalveluista.

Jätteet, joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää

Lapaluodossa ei ole vastaanottoa:

  • tankkialusten painolastivesille
  • tankkien pesuvesille
  • pakokaasujen puhdistusjätteille
  • IMDG/ADR/RID -luokkiin kuuluvista lasteista syntyneille jätteille
  • Näiden jätteiden osalta on aluksien tilattava palvelut asiamiehensä kautta suoraan kyseisiä vastaanotto-palveluja tarjoavalta jätehuoltoyritykseltä.

Yhteystiedot

Alusten jätehuolto

  • Lassila&Tikanoja päivystys, p. 050 385 6776

Vaaralliset aineet, ongelmajätteet ja alusten öljyiset vedet

  • Satamatoimisto, p. 08 227 7555.

Alusten jätehuoltomaksut

Kaikilta Raahen Lapaluodon satamaosassa vierailevilta aluksilta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Alusten jätehuoltomaksun maksuperusteet on esitetty sataman taksan yhteydessä. Jätemaksua ei peritä aluksilta, joilla on TRAFI:n myöntämä poikkeuslupa. Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen satamalle aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten suhteen.

Raahen sataman jätehuoltopisteet

Jatehuoltokartta_FI.jpg