Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

Vähimmäisvaatimukset palveluntarjoajille


Raahen Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Raahen Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti. Satama-alueella tuotetavia palveluita ovat mm. jätehuolto, laivojen irrotus-, kiinnitys-, tankkaus- ja hinauspalvelut. Pyynnöt satamapalvelun palveluntarjoajaksi otetaan vastaan sähköpostitse osoitteessa port@raahe.fi.

Raahen Satama Oy tekee päätöksen yritysten tekemien ilmoitusten / ilmoittautumisten perusteella. Raahen Satama Oy:lle tehtävissä ilmoituksissa tulee kuvata miten yritys tulee järjestämään toimintansa ja että se täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset ja erikseen sovittavat yksityiskohtaiset vaatimukset. Ilmoitukseen tulee liittää dokumentit, jotka osoittavat yrityksen täyttävän jäljempänä asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Raahen Satama Oy edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka hakeutuvat hoitamaan palveluita Raahen Satama Oy:n alueella:

1. Yleiset vaatimukset

 • Yrityksen on noudatettava lakeja ja asetuksia, oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin tai muuhun EU-alueen yritysrekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin ja se on huolehtinut sosiaaliturvamaksujen, eläkevakuutusmaksujen ja verojen maksamisesta. Yrityksen on liityttävä tilaajavastuu.fi-palveluun tai osoitettava todistuksilla neljännesvuosittain julkisten velvoitteiden hoitaminen
   
 • Yritys sitoutuu tarjoamaan Raahen Satama Oy:n hallinnoimalla alueella palveluja luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Valmius palveluiden tarjoamiseen tulee olla 24/7. Palveluja tarjoava yritys laskuttaa palvelut suoraan varustamoilta tai sen edustajalta tai erikseen niin sovittaessa Raahen Satama Oy:ltä.
   
 • Kaikilta työhön osallistuvilta edellytetään työhön perehdytys ja satamassa noudatettavien työturvallisuus-ja turvaohjeiden sekä satama-alueella voimassa olevien viranomaislupien ehtojen noudattamista soveltuvin osin. Työssä on noudatettava palvelutason ja työturvallisuuden kannalta riittävää miehitystä.
   
 • Palvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille tai muulle satamaliikenteelle aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta.
   
 • Palveluita tuottavan yrityksen kaluston ja henkilöstön on oltava laadullisesti ja määrällisesti kyseiseen palveluun mitoitettu sekä asetukset täyttävä.
   
 • Palveluita tuottavan yrityksen on varauduttava vastuuvakuutuksin mahdolliseen vahinkotilanteeseen niin että vakuutus kattaa Raahen Satama Oy:lle ja sen asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
   
 • Palveluja tuottavan yrityksen on raportoitava palvelun tuottamisen yhteydessä tapahtuneista laituri ym. vahingoista Raahen Satama Oy:lle viivytyksettä. Mikäli selkeästi havaittavissa oleva laituri- tai omaisuusvahinko jätetään ilmoittamatta eikä vahingon aiheuttajaa saada selville, vastaa palvelun suorittanut yritys syntyneestä vahingosta.
   
 • Palveluja tuottavan yrityksen on ilmoitettava kaikista satama-alueella havaitsemistaan onnettomuus- ja poikkeamatilanteista Raahen Satama Oy:lle.
   
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävä suomen ja englannin kielen taito. Yksittäiseen aluksen kiinnitykseen tai irrotukseen osallistuvasta henkilöstöstä ainakin yhdellä tulee olla hyvä englannin kielen taito ja viranomaislupa käyttää VHF-puhelinta.
   
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävät ensiapu- ja alkusammutustaidot.
   
 • Alusten irrotus- ja kiinnitys palveluita tarjoavalla on oltava yksi yhteyspiste, joka on saavutettavissa 24/7 VHF radiopuhelimella sekä puhelimitse. 
   
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee satama-alueella liikkuessaan olla Raahen Satama Oy:n hyväksymä id-kortti. 
   
 • Palveluntarjoajalla tulee olla ajoneuvoja palvelun tuottamiseen. Ajoneuvot tulee olla varustettuna vilkkuvaloin ja ajoneuvoissa tulee ilmetä yrityksen tunnus ja nimi.
   
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävät henkilökohtaiset turvavarusteet, kuten pelastusliivit, kypärä, turvajalkineet ja CE merkinnällä varustetut heijastavat päällysvaatteet. 
   
 • Talviaikaan palveluntarjoajan on huolehdittava laiturin reunalla/ työskentelyalueella työn edellyttämästä liukkauden torjunnasta. 
   
 • Puolella palveluntarjoajan henkilöstöstä tulee olla suoritettuna vedestäpelastautumiskoulutus. 
   

2. Yksityiskohtaiset vaatimukset

 • Toimitettavasta palvelusta riippuen sovitaan yksityiskohtaisista ehdoista sopimusta tehtäessä. Tällaisia ehtoja ovat esim. kaluston tekniset vaatimukset, tukikohdan sijainti, yrityksen vastuuvakuutuksen määrä ja vasteajat tilauksesta. 
   

3. Raahen Satama Oy:llä voimassa olevat palvelusopimukset

 • Sopimus alusten vedenannosta sekä irrotus- ja kiinnityspalvelusta, voimassa toistaiseksi
   
 • Sopimus jätehuollosta
   

4. Muutoksenhaku ja toiminnan lopettaminen

 • Palveluntarjoaja voi valittaa Raahen Satama Oy:n tekemästä päätöksestä, sen mukaan mitä asiasta on säädetty.
   
 • Palveluntarjoajalla on velvollisuus Raahen Satama Oy:n pyynnöstä osoittaa, että se noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Raahen Satama Oy voi peruuttaa oikeuden palveluiden tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei Raahen Sataman kirjallisesta huomautuksesta 4 viikon kuluessa korjaa toimintaansa vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.
   
 • Raahen Satama Oy:llä on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella välittömästi, mikäli palveluntarjoaja tahallisesti tai törkeällä tavalla rikkoo vähimmäisvaatimuksissa ja erikseen sovituissa yksityiskohtaisissa vaatimuksissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita.
   
 • Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Raahen Satama Oy:lle aikomuksestaan lopettaa palveluiden tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä vähintään [kolme (3) kuukautta] ennen palveluiden tarjoamisen lopettamista.